Från trafikplats till socialt rum

Lidingö Centrum ska byggas ut för att bli ännu mer attraktivt. För att lyckas med det är det av avgörande betydelse att trafikflöden; gående, cyklister, varutransporter och personbilstrafik planeras i ett tidigt skede. Uppdraget syftar till att utreda och säkerställa att det totala behovet av parkeringsplatser efter utbyggnad på ett attraktivt, tekniskt och ekonomiskt genomförbart sätt kan rymmas inom Lidingö centrum och trafikflöden är sådana att det är attraktivt att ta sig till centrum till fots, cykel, kollektivtrafik liksom med bil.

Lidingö Centrum, som i sin nuvarande form stod färdigt 1995, ska utvecklas med nya bostäder och lokaler för handel, service och kontor. På de ytor som idag utgörs av markparkering, centrumparkeringen och stadshusparkeringen, samt på polishuskvarteret planeras för ny bebyggelse för bostads- och handelsändamål. Utöver förtätning med ny bebyggelse för bostads- och handelsändamål föreslås biblioteket att flyttas till nytt läge i stadshuset. Entrén till stadshuset med sin trappa i soligt västläge är redan i dag en omtyckt plats. Med ytterligare publik verksamhet i stadshuset kan centrumet förlängas och inkludera stadshuset och dess omgivning. Förslag finns också på att sammankoppla det befintliga handelsstråket längs Stockholmsvägen med ny bebyggelsen på stadshusparkeringen och Polishustomten genom att öppna upp ett stråk mellan bibliotek och centrumparken.

Stadsbyggnad Lidingö centrum
Lidingö centrum förslag

Om

Plats: Lidingö centrum

Kategori: Analys, stadsbyggnad

Uppdragsgivare: Lidingö stad

Team: Civit, Kåver och Mellin, BK Beräkningskonsult

När: 2017-2018