tjänster

Studio Vinterhav verksamhetsområden

stadsbyggnad, infrastruktur, handel

Stadsbyggnad

Studio Vinterhav vill verka för att skapa miljöer där människors kan mötas, umgås och leka och där det man i sin vardag naturligt hittar till de här platserna. Det ska finnas rikligt med offentliga rum och mötesplatser i en välkomnande miljö. Studio Vinterhav vill verka för tillskapandet av sammanhängande parkstråk som kopplar samman stadsdelar och människor genom lek, rörelse och avkoppling. Gröna stråk verkar också som gröna lungor för ett rikt djur och växtliv i staden som också servar städerna med ekosystemtjänster som syresättning, rening och pollinering.

Vi vill verka för städer som prioriterar framkomlighet och trivsel för cyklister. Det ska finnas väl tilltagna cykelstråk och cykelparkering där sådana behövs, särskilt i anslutning till målpunkter som stationsmiljö, handel, skolor, kontor och bostäder.

Infrastruktur

Infrastrukturnära bebyggelse i gränssnittet mellan olika kommunikationsslag, med särskilt fokus på stations- och handelsmiljöer. Utmaningen är att ta hand om stora flöden av människor och transportslag. Att skapa tillgängliga miljöer som bereder plats för alla människor oavsett ålder, fysik och ekonomisk ställning. Det handlar om att skapa platser i vardagen som tillför mer än bara effektiva förflyttningar – att i människors vardag tillföra extra värden, såväl innehållsmässigt som upplevelsemässigt.

Handel

Handelsplatser utgör historiskt sett själva kärnan i en stadsmiljö. Människor behöver mötas och byta sina varor och tjänster. En handelsplats är som en stadsplan i miniatyr. Stråk, noder, målpunkter, torgplatser. Ett centrum i inomhusmiljö består dessutom av en stor mängd tekniska installationer och skalskydd som ska samordnas och vara väl integrerade.

Att utforma handelsplatser utgör utmaningar på många sätt. Det handlar om att attrahera en stor mängd människor med olika intressen och behov. Att med målpunkter skapa flöden så att hela handelsplatsen är levande och attraktiv. Att ta hand om stora flöden människor, varor och transportslag som cykel, bil, båt, tåg och bussar.

Studio Vinterhav erbjuder:

  • utredning och analys
  • koncept
  • förslag
  • projektering
  • bygglov
  • analys
  • program och strukturplaner
  • samverkansledning
  • processledning

Kontakt

+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Info

Org./VAT-nr SE 5590831730-01