Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro    Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket...
Från trafikplats till socialt rum

Från trafikplats till socialt rum

Från trafikplats till socialt rum Lidingö Centrum ska byggas ut för att bli ännu mer attraktivt. För att lyckas med det är det av avgörande betydelse att trafikflöden; gående, cyklister, varutransporter och personbilstrafik planeras i ett tidigt skede. Uppdraget...