Utbyggd depå i Högdalen

Anslutningsspår till Grön linjes Farstagren

För att säkerställa tillgång till mark i bygg och driftskede för det nya anslutningsspåret mellan Högdalsdepån och Grön linjes Farstagren tas en järnvägsplan fram. Järnvägsplanearbetet föregicks av en lokaliseringsutredning samt en behovsanalys där ett flertal möjliga lägen för en depåutbyggnad prövades. Lokaliseringsutredningen ledde fram till att det bästa läget för en depå till nya tunnelbanan är i Högdalen. I och med Grön linjes Hagsätragren förbinds med Blå linje krävs en nytt anslutningsspår mellan Högdalen och  Farstagrenen. Anslutningspåret ansluter till Farstagrenen strax söder om Hökarängen.  En servicetunnel kommer att ha sin tunnelmynning vid Örbyleden.

Mer om tunnelmynningarna kan man läsa här:

Om

Plats: Högdalen, Stockholm

Kategori: Infrastruktur, planläggning, gestaltning

Uppdragsgivare: Region Stockholm

När: 2015- pågående