Norra entrén till Aspholmen i Örebro 

 

Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket som planeras längs det befintliga industrispåret. Aspholmen ligger vid södra infarten till Örebro, strax intill Örebro stadskärna, mellan stadsdelen Örnsro och fritidsanläggningen Gustavsvik. För området finns ett framtaget planprogram och kommunen arbetar genom dialog med fastighetsägarna aktivt på att gå från ett planeringsskede till ett genomförandeskede.

Fastigheten ligger i ett för det nya Aspholmen strategiskt läge och utgör på så vis ett bra delområde att utgå från för den planerade stadsutvecklingen. En ny cirkulationsplats ska anläggas på Södra infarten med en påfartsgata som möter Aspholmen vid ett nytt grönt torg alldeles invid Lantmannen 2. Handel, kontor och bostäder föreslås vid ett soligt kvarterstorg med plats för uteserveringar 

Kvarteren i Lantmannen 2 och intilliggande fastigheter utgör scenen till ett hållbart stadsliv i det omvandlade Aspholmen. Handels- och restauranglokaler vänder sig åt rekreationsstråket som kopplar samman kvarteren med andra delar av Aspholmen. Här vill man gärna flanera, leka och mötas. Träd och växter och genomsläppliga markmaterial skapar tillsammans med kvartersformen ett bra mikroklimat. Inom kvarteren finns gott om cykelparkering i lättillgängligt läge. 

Historia
I Aspholmen fanns tidigare två silobyggnader, 42 respektive 65 meter höga, som på sin tid var påtagliga landmärken i Örebro. De båda silornas revs för ett par år sedan.
Här finns också Futurohuset, ett typhus som ritades av arkitekten Matti Suuronen, från början designad som en vintersportstuga. Med moduler i glasfiberarmerad plast var den tänkt att lyftas med helikopter och monteras ihop på plats. Tefatet landade efter nedslag i Solna och Västberga till sist i Aspholmen i mitten av 70-talet och inhyser nu reklamfirman Tefatet. Trots sina drygt 50 år väcker det fortfarande uppseende.

 

 

Örebro ort 2, lantmannen

Om

Typ av projekt: Stads- och fastighetsutveckling. Kontor, handel och bostäder

Adress: Radiatorvägen 7, Örebro

Uppdragsgivare: Nyfosa AB

Status: Detaljplanering. Detaljplanesamråd planeras i slutet av 2020.

Samarbetspartner Studio Erixon Aalto, Urbio, Warm in the Winter

(Befintligt/framtida BTA)/Lokalytor Ca 55 000 m2 BTA inkluderande kontor, handel och bostäder.