Innovativ stadsdel vid campus i Örebro

 

Nyfosa utvecklar fastigheten Forskarbyn 2 i Örebro. På fastigheten finns idag en kontorsbyggnad. Möjligheter finns att bygga till ytterligare på del av fastigheten. Studio Vinterhav inventerar och analyserar utvecklingsmöjligheter och tar fram förslag till ny byggnad på fastigheten. I samband med det analyseras omkringliggande stadsdelar och möjlig utveckling i anslutning till fastigheten som en del i konceptarbetet för Forskarbyn.

Örebro kommun har i översiktsplanen markerat ut markområden längs Sörbyängsvägens södra sida som områden att bebygga med tät blandstad. Högre byggnader kan vara aktuella längs trafikstråk.

Söder om den planerade blandstaden planeras för grönområde med anslutande grönstråk från stadsbebyggelsen. Här tänker vi oss en stad full av innovation.

 

Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro
Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Om

Plats: Örebro

Kategori: Stadsutveckling, fastighetsutveckling, programarbete, arkitektur

Uppdragsgivare: Nyfosa AB

Samarbetspartner  Warm in the Winter. Älven arkitekter

När: 2019-pågående