Strukturplan östergötland 

Vi har på uppdrag av en privat fastighetsägaren tagit fram förslag till strukturplan ett fritidshusområde i utkanten av Norrköping i närheten av Marby-Unnerstad. Arbetet är i ett led i kommande detaljplaneuppdrag där det finns en plan att omvandla området från fritidshusområde till permanentbostäder.

Den nya bebyggelsen är tillsammans med de befintliga bostadshusen fint inplacerade i naturen. Särskild omsorg har lagts vid att behålla de natur- och kulturmiljövärden som finns i området.

 

Strukturplan friliggande enfamiljshus

Om

Typ av projekt: Strukturplan, fastighetsutveckling. Bostad

Adress: Norrköpings kommun

Uppdragsgivare: Privat

Status:  Förslagshandling inför kommande detaljplaneläggning